Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες:

 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών (ratios).
 • Κάθετη (διαχρονική) και οριζόντια (διαστρωματική) ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.
 • Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον αυτής.
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Εντοπισμός Δυνατοτήτων - Αδυναμιών.
 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων, ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων.
 • Ταμειακός Προγραμματισμός -Cash Flow.
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών.
 • Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας επενδύσεων.
 • Υπολογισμός τοκοχρεωλυτικών δανείων.
 • Ανάλυση και παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

Διοικητικές Υπηρεσίες / Κοστολόγηση Επιχειρήσεων:

 • Υπολογισμός περιθωρίων κέρδους και κόστους για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.
 • Αποθέματα - Ανάλυση κόστους διατήρησης αποθεμάτων - Υπολογισμός Επιθυμητού αποθέματος ασφαλείας.
 • Οργάνωση κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπράξεων και πληρωμών, εντοπισμός προβλημάτων.
 • Ανάλυση δαπανών, ελαχιστοποίηση κόστους - επανεξέταση - συσχετισμό με έσοδα.
 • Μέτρηση παραγωγικότητας - ανάλυση πρότυπου κόστους και απόδοσης. Υπολογισμός Αποκλίσεων.
 • Ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών και συστημάτων πρόβλεψης ορίων αντοχής.
 • Υπολογισμός νεκρού σημείου και πρόβλεψη υγιούς ανάπτυξης.
Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com

Θα μας βρείτε